200+ Name Keren Anime Untuk Nickname Mobile Legends

Apakah kamu sedang mencari ide tentang nama keren Mobile Legends anime jepang? Jika demikian, maka kamu sudah mampir ke blog yang tepat.

Dalam artikel ini, saya akan berbagi kumpulan nama keren untuk nickname Mobile Legends yang bertemakan anime jepang.

Sebagai gamers, membuat nickname yang unik dan keren di Mobile Legends merupakan hal yang wajib dilakukan. Pasalnya, selain biar terlihat layaknya Pro Player, nama keren ML anime juga akan membuat teman dan lawan mu mengingat nama akun milikmu.

Menggunakan nickname keren Mobile Legends anime juga akan membawa kepercayaan diri, terutama bagi kamu penggemar anime jepang.

Tak perlu berlama-lama lagi, berikut ini kumpulan nama keren Mobile Legend anime jepang yang bisa kamu gunakan sebagai nickname ML.

Kumpulan 200+ Nama Keren ML Bertema Anime Jepang

Berikut ini nama karakter anime yang terdengar bagus dan keren yang bisa kamu jadikan nickname ML.

 1. Tatsugisawa Shukan
 2. Horiwari Chosuke
 3. Ikesho Ashirei
 4. Hagibara Kanibu
 5. Omofumi Yugohiro
 6. Denari Shinzazo
 7. Yadazuma Sadakao
 8. Enasato Maremochi
 9. Hagigiri Yokoto
 10. Amishiro Chikashi
 11. Enomuro Chosai
 12. Haragae Tamaromao
 13. Kifumi Akahaku
 14. Makise Chinobu
 15. Ubutsami Yakazen
 16. Rakaze Mataki
 17. Okukida Hirohiro
 18. Okunobu Narukko
 19. Mitsusugi Narukusho
 20. Amaza Hinobu
 21. Kinota Katsusake
 22. Otsugimoto Tadahito
 23. Furuyama Ashifusa
 24. Miguchi Sakko
 25. Kazetagi Okaki
 26. Ubuzaka Fubusuke
 27. Kumawara Nariseki
 28. Yanakite Satsuya
 29. Minagiri Arinaka
 30. Takezumi Kuseki
 31. Yujima Chidon
 32. Kumashita Tamutsuna
 33. Narishiro Nobotsuzan
 34. Omofumi Yugohiro
 35. Ishiwari Gozo
 36. Rikida Hokukan
 37. Yadakite Yakanoru
 38. Wakuse Harasine
 39. Sugaken Kuhei
 40. Kodani Yakao
 41. Ranoda Gezushi
 42. Haki Tsuhide
 43. Sene Joburo
 44. Yadazora Keihashi
 45. Tomita Yoshidao
 46. Zakada Toyobuchi
 47. Tsugami Norikichi
 48. Uraza Mamoyaki
 49. Murakuro Takachiro
 50. Kawamine Janori

Nama Keren Mobile Legends Jepang 2022

Nama keren mobile legends anime
Sumber: In-Game Screenshot
 1. Hamura Yurei
 2. Kurimitsu Takanore
 3. Hamura Yurei
 4. Amatase Tomomochi
 5. Suto Nobutsu
 6. Makiro Takenmochi
 7. Fujitsumi Kojussai
 8. Zakura Nohiro
 9. Adabara Orirobei
 10. Yakukite Shinzamasu
 11. Kinogimoto Tamateru
 12. Nishimori Kanzarai
 13. Wakahei Masadasu
 14. Inakawa Sukekuni
 15. Hashiroma Tsugakan
 16. Kagubira Hisahito
 17. Nakachi Sumirei
 18. Uzurano Ennomio
 19. Kaguzawa Atsusu
 20. Natsune Yoshihachi
 21. Nishifumi Momasa
 22. Anuma Hideshida
 23. Okukaki Tsunemichi
 24. Wakanaga Arigawa
 25. Tozaki Nayuki
 26. Managaki Sotoshi
 27. Kagura Yasurata
 28. Akanaga Tabaru
 29. Muramine Daishiro
 30. Motoken Orihachi
 31. Makibira Kefumi
 32. Umemaya Sumisine
 33. Shinotanda Fushida
 34. Manahata Hachikko
 35. Noda Hachinori
 36. Sekikino Takaseki
 37. Hagita Kamichi
 38. Tomita Yoshidao
 39. Enasato Maremochi
 40. Kurimitsu Takanore
 41. Zakura Nohiro
 42. Minamano Kawafumi
 43. Izubuto Tasaburo
 44. Hanatomi Hachissai
 45. Shinone Dohashi
 46. Motoshima Matabusuke
 47. Sotagi Yakatoshi
 48. Kamishiro Tsurahiko
 49. Hariroma Fukeno
 50. Tatenashi Fujiro
 51. Zazuno Yusukishi
 52. Rakukiri Bunramochi
 53. Mitsukita Hotaka
 54. Umebu Narinpachi

Nama Keren Mobile Legends Jepang Laki-Laki dan Perempuan

Nama keren mobile legends jepang
 1. Kodasaka Baitomi
 2. Tatezato Jinzanori
 3. Nishikiri Bonori
 4. Doza Risuke
 5. Matsutomi Hyogoro
 6. Sashima Yoshizane
 7. Oshikuwa Akiraku
 8. Yanaka Shinzasu
 9. Kanama Moronokoji
 10. Shinotanda Fushida
 11. Kinaba Tsurarazo
 12. Amatase Tomomochi
 13. Yasusho Ashifumi
 14. Tsuruta Nanpaku
 15. Katsuragi Akagawa
 16. Onanen Jinzamune
 17. Futaka Shutoru
 18. Minaga Atsumao
 19. Wakutase Hakasu
 20. Hayawa HotakaIwakura Hisamuro
 21. Uzukami Okiseki
 22. Maruka Kyutane
 23. Muto Azugai
 24. Fusu Kukao
 25. Ashishino Kawatake
 26. Mizuda Mabuchi
 27. Airoma Kanzanobu
 28. Komatsu Yoshidaira
 29. Furuka Shinitomu
 30. Koyoshi Tsuganari
 31. Hashiroma Tsugakan
 32. Sakaruno Miyanokoji
 33. Maki Sagai
 34. Kashizawa Sumimasu
 35. Sakatanda Hokunji
 36. Hadera Marehisa
 37. Zanobu Tadibuchi
 38. Ichiyomi Tsuramasu
 39. Rakuhata Okakichi
 40. Akizato Gotake
 41. Makita Sakunpaku
 42. Motosuchi Jari
 43. Ebida Moshi
 44. Muratsumi Utarazo
 45. Kodaguchi Atsudaira
 46. Hiraguchi Miyamara
 47. Hirakuro Hiroraku
 48. Ritsu Sanao
 49. Chisho Yosa
 50. Katashige Takenaga
 51. Komonoda Kagenao
 52. Sakigusa Masapachi

Nickname Unik ML Anime

Nama keren ml anime
 1. Nishikaze Kyumoto
 2. Minamano Kawafumi
 3. Makimaki Seikuhei
 4. Takagaki Akamune
 5. Takaga Hidemune
 6. Enashi Monori
 7. Ishirada Tadatsu
 8. Takagaki Tsurarai
 9. Ariwa Ichitora
 10. Kanama Moronokoji
 11. Hayafumi Kukko
 12. Hamura Yurei
 13. Higaka Yasuruko
 14. Rikigata Horei
 15. Sataka Motobuchi
 16. Kinosu Karata
 17. Enaza Ennonore
 18. Haramuro Ennohhiko
 19. Fuchihaya Hokuburo
 20. Horishi Kawarei
 21. Marubuki Shinitaro
 22. Yakugawa Kiyokumi
 23. Kisu Ichikko
 24. Natsutaki Tamatsune
 25. Amakino Hokukazu
 26. Mizubi Atashai
 27. Ishinaha Daichiro
 28. Akikami Ichipachi
 29. Takaga Hidemune
 30. Katashige Takenaga
 31. Nishiza Mamotsu
 32. Nabira Yorinao
 33. Nabuki Okake
 34. Fuchihaya Hokuburo
 35. Uyeba Takahira
 36. Konijima Tatsukko
 37. Wakamiya Tonaga
 38. Rakukiri Bunramochi
 39. Noraki Kemuku
 40. Mizubi Atashai
 41. Mitsubira Aratoshi
 42. Mochigai Okitake
 43. Zanen Matsuzushi
 44. Kurotagi Hisashi
 45. Okufumi Bunramon
 46. Kanekama Atarai
 47. Azura Mororeo

Penutup

Demikianlah artikel kali ini tentang nama keren Mobile Legend anime. Semoga daftar nama keren ML tokoh anime jepang di atas bisa memberi inspirasi bagi kamu yang sedang bingung dalam menentukan nickname akun Mobile Legends kesayangan.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *